Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z wymianą elementów wyposażenia technologicznego w oborach hodowlanych krów mlecznych na terenie gospodarstw WRÓBLIN i ZAWADA.

                                                                                                                                                                                                                  Głogówek dn. 21.10.2020

Zapytanie o cenę

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na wykonanie robót związanych z wymianą elementów wyposażenia technologicznego w oborach hodowlanych krów mlecznych na terenie gospodarstw WRÓBLIN i ZAWADA.

Zadanie polega na wykonaniu wymiany elementów wyposażenia technologicznego obór hodowlanych krów mlecznych:

 1. Wygrodzeń stołów paszowych – słupki, wygrodzenia rurowe, lina „karkowa”, „deski” przy posadzce (obora krów mlecznych ZAWADA i obora hodowlana krów mlecznych WRÓBLIN)
 2. Bramek przepędowych przez stół paszowy (obora krów mlecznych ZAWADA i obora hodowlana krów mlecznych WRÓBLIN)
 3. Ciągu wygrodzeń rozdzielających strefy legowiskowe po obu stronach obory (4 grupy technologiczne – elementy obejmują słupki, bramki, wygrodzenia stałe – rurowe)
 4.  Poidła wannowe 

Zakres koniecznych prac do wykonania w ramach usługi wskazuje opis techniczny wskazujący zakres wymiany wraz z rysunkami pomocniczymi – plik Załącznik nr 2 – Zakres prac.pdf. Składający zapytanie załącza do zapytania przedmiary robót (plik: Załącznik 3 – Przedmiar WRÓBLIN.pdf, Załącznik 4 – Przedmiar ZAWADA.pdf), jednakże ze względu na charakter ryczałtowy przyszłej umowy, należy go traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty Aplikacja kasyna energy.

Oferta powinna zawierać ;

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 – Formularz oferty) – należy dołączyć do oferty
 2. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całości zadania – oczekiwany przez składającego zapytanie termin – 30.11.2020

Składający zapytanie oczekuje na złożenie oferty na realizację zadania opisanego niniejszym zapytaniem, do dnia 28.10.2020 r. do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do sekretariatu Składającego Zapytanie w siedzibie pod adresem: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o. w Głogówku, ul. Fabryczna 2b, 48-250 Głogówek. Ofertę należy złożyć w opieczętowanej firmową pieczątką, kopercie z tytułem „OFERTA NA WYKONANIE WYMIANY WYGRODZEŃ – WRÓBLIN i ZAWADA”

Szczegółowe informacji udzielają:

– sprawy formalne i techniczne – Witold ISALSKI tel. 605 360 908

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena netto za wykonanie zamówienia

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie;

 1. Płatność na zakończenie prac dla każdego budynku osobno
 2. Termin płatności – 30 dni po złożeniu faktury za wykonanie usługi
 3. Faktura wystawiona w terminie 7 dni od końcowego odbioru realizacji zadania objętego zapytaniem
 4. Spełnienie technicznych wymagań zamawiającego
 5. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, wymaga się aby pracownicy realizujący prace na terenie magazynu, każdorazowo pracując na terenie zakładu byli wyposażeni w sprzęt ochronny osobisty (minimum: maski na twarz, ubranie ochronne)
 6. Dla celów sporządzenia oferty zaleca się wizję lokalną terenu realizacji zadania, w przypadku zamiaru przyjazdu konieczny kontakt z osobą wymieniona wyżej w celu zapewnienia wejścia na teren zakładu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, zaleca się wejście na teren zakładu w odpowiednim ubraniu ochronnym (ubranie jednorazowe, maseczka na twarz, rękawice)
 7. Składający zapytanie zrealizuje dostawę w/w wyposażenia samodzielnie. Wykonawca ma skalkulować jedynie materiały konieczne do montażu (kleje, zaprawy, betony, kotwy chemiczne). Dodatkowo winien wycenić dostawę desek dla wygrodzeń stołu paszowego we Wróblinie. Elementy, furtki, zawiasy, obejmy, słupki, poidła dostarczy podmiot trzeci wybrany w drodze oddzielnego postępowania.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami.
 2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

암호화폐 도박