Zapytanie o cenę – dostawa wyposażenia technologicznego dla wymiany w/w w oborach hodowlanych krów mlecznych

Zapytanie o cenę

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na realizację dostawy wyposażenia technologicznego dla wymiany w/w w oborach hodowlanych krów mlecznych na terenie gospodarstw WRÓBLIN i ZAWADA.

Zadanie polega na realizacji dostawy elementów wyposażenia technologicznego obór hodowlanych krów mlecznych:

 1. Wygrodzeń stołów paszowych – słupki, wygrodzenia rurowe, lina „karkowa”, „deski” przy posadzce (obora krów mlecznych ZAWADA i obora hodowlana krów mlecznych WRÓBLIN)
 2. Bramek przepędowych przez stół paszowy (obora krów mlecznych ZAWADA i obora hodowlana krów mlecznych WRÓBLIN)
 3. Ciągu wygrodzeń rozdzielających strefy legowiskowe po obu stronach obory (4 grupy technologiczne – elementy obejmują słupki, bramki, wygrodzenia stałe – rurowe)
 4.  Poidła wannowe  (7 szt.) – dla celów montażu w oborze hodowlanej krów mlecznych WRÓBLIN

Zakres koniecznych prac do wykonania w ramach usługi wskazuje opis techniczny wskazujący zakres elementów jakie zamierza zrealizować składający zapytanie w ramach wymiany (wymianę zrealizuje osobny podmiot wybrany w ramach oddzielnego zapytania) wraz z rysunkami pomocniczymi – plik Załącznik nr 1 – Zakres dostawy.pdf. Dostawa winna zawierać usługę transportową (wraz ze wszelkimi koniecznymi opłatami) do miejsca lokalizacji obór.

Oferta powinna zawierać ;

 1. Nazwę, adres i nr NIP składającego ofertę
 2. Cenę wykonania zadania w rozbiciu na kwotę netto i brutto
 3. Zasady płatności
 4. Dane kontaktowe do osoby obsługującej zapytanie (telefon i email)
 5. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całości zadania – oczekiwany przez składającego zapytanie termin – 30.07.2020

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: ohz@ohz-glogowek.pl,

Oferty należy przesłać do dnia 15.04.2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacji udzielają:

– sprawy formalne i techniczne – Witold ISALSKI tel. 605 360 908

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena netto za wykonanie zamówienia

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie;

 1. Płatność na zakończenie każdego prac w poszczególnych budynkach
 2. Termin płatności – 60 dni po złożeniu faktury za wykonanie usługi
 3. Faktura wystawiona w terminie 7 dni od końcowego odbioru realizacji zadania objętego zapytaniem
 4. Spełnienie technicznych wymagań zamawiającego

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami.
 2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1 zakres dostawy