Zapytanie ofertowe na realizację budowy przyłącza wodociągowego do magazynu zboża w miejscowości RZEPCZE.

                      Głogówek dn. 14.10.2020

Zapytanie o cenę

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na realizację budowy przyłącza wodociągowego do magazynu zboża w miejscowości RZEPCZE.

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową przyłącza wodociągowego do magazynu zboża w miejscowości RZEPCZE. Zakres prac do wykonania opisuje projekt załączony do niniejszego zapytania (plik: Załącznik_2_RZEPCZE_Przyłącz_Projekt.pdf). Składający zapytanie załącza do zapytania przedmiar robót (plik: Załącznik_3_RZEPCZE_Przyłącz_Przedmiar.pdf), jednakże ze względu na charakter ryczałtowy przyszłej umowy, należy go traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty.

Składający zapytanie oczekuje na złożenie oferty na realizację zadania opisanego niniejszym zapytaniem, do dnia 21.10.2020 r. do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do sekretariatu Składającego Zapytanie w siedzibie pod adresem: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o. w Głogówku, ul. Fabryczna 2b, 48-250 Głogówek. Ofertę należy złożyć w opieczętowanej firmową pieczątką, kopercie z tytułem „OFERTA NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO RZEPCZE”

Oferta winna zawierać:

– ofertę złożoną na formularzu (wg Załącznik_1_RZEPCZE_Przyłącz_Formularz oferty.doc)

– aktualny wypis z CEDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego

– kosztorys ofertowy sporządzony w formie szczegółowej oraz ze wskazaniem cen jednostkowych i całościowych wraz z narzutami

Szczegółowe informacji udzielają:

– sprawy formalne i techniczne – Witold ISALSKI tel. 605 360 908

Kryteria oceny oferty:

  1. Cena netto za wykonanie zamówienia

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie;

  1. Płatność jednorazowa – po zakończeniu zadania
  2. Termin płatności – 30 dni po złożeniu faktury za wykonanie usługi
  3. Faktura wystawiona w terminie 7 dni od końcowego odbioru realizacji zadania objętego zapytaniem
  4. Oczekuje się wpłacenia kwoty w wysokości 3.000,00zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji należytego wykonania zadania oraz gwarancji jakości na okres 3 lat po ostatecznym odbiorze w/w zadania. Kwotę należy wpłacić w terminie 7 dni od podpisania umowy
  5. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, wymaga się aby pracownicy realizujący prace na terenie magazynu, każdorazowo pracując na terenie zakładu byli wyposażeni w sprzęt ochronny osobisty (minimum: maski na twarz)
  6. Dla celów sporządzenia oferty zaleca się wizję lokalną terenu realizacji zadania, w przypadku zamiaru przyjazdu konieczny kontakt z osobą wymieniona wyżej w celu zapewnienia wejścia na teren zakładu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, zaleca się wejście na teren zakładu w odpowiednim ubraniu ochronnym (ubranie jednorazowe, maseczka na twarz, rękawice)
  7. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną i dostarczenie map powykonawczych

Uwaga:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami.
  2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych