Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na magazynie pasz w gospodarstwie WRÓBLIN.

Głogówek dn. 21.10.2020

Zapytanie o cenę

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na magazynie pasz w gospodarstwie WRÓBLIN.

Zadanie polega na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego na magazynie pasz w gospodarstwie WRÓBLIN. Zakres koniecznych prac do wykonania w ramach usługi wskazuje opis techniczny wskazujący zakres wymiany – plik Załącznik nr 2 – Zakres prac.pdf. Składający zapytanie załącza do zapytania przedmiar robót (plik: Załącznik 3 – Przedmiar.pdf), jednakże ze względu na charakter ryczałtowy przyszłej umowy, należy go traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty.

Oferta powinna zawierać ;

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 – Formularz oferty) – należy dołączyć do oferty
 2. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całości zadania – oczekiwany przez składającego zapytanie termin – 30.11.2020

Składający zapytanie oczekuje na złożenie oferty na realizację zadania opisanego niniejszym zapytaniem, do dnia 28.10.2020 r. do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do sekretariatu Składającego Zapytanie w siedzibie pod adresem: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o. w Głogówku, ul. Fabryczna 2b, 48-250 Głogówek. Ofertę należy złożyć w opieczętowanej firmową pieczątką, kopercie z tytułem „OFERTA NA WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO – WRÓBLIN”

Szczegółowe informacji udzielają:

– sprawy formalne i techniczne – Witold ISALSKI tel. 605 360 908

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena netto za wykonanie zamówienia

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie;

 1. Płatność po wykonaniu całości zadania
 2. Termin płatności – 30 dni po złożeniu faktury za wykonanie usługi
 3. Faktura wystawiona w terminie 7 dni od końcowego odbioru realizacji zadania objętego zapytaniem
 4. Spełnienie technicznych wymagań zamawiającego
 5. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, wymaga się aby pracownicy realizujący prace na terenie magazynu, każdorazowo pracując na terenie zakładu byli wyposażeni w sprzęt ochronny osobisty (minimum: maski na twarz, ubranie ochronne)
 6. Dla celów sporządzenia oferty zaleca się wizję lokalną terenu realizacji zadania, w przypadku zamiaru przyjazdu konieczny kontakt z osobą wymieniona wyżej w celu zapewnienia wejścia na teren zakładu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, zaleca się wejście na teren zakładu w odpowiednim ubraniu ochronnym (ubranie jednorazowe, maseczka na twarz, rękawice)

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami.
 2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych