Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pt: “Modernizacja konstrukcji stodoły na terenie gospodarstwa WRÓBLIN”

Głogówek dn. 9.10.2020

Zapytanie o cenę

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pt.:

„Modernizacja konstrukcji stodoły na terenie gospodarstwa WRÓBLIN”.

Zadanie polega na wykonaniu prac budowlanych mających na celu modernizację konstrukcji stodoły na terenie gospodarstwa hodowlanego znajdującego się w zarządzie składającego Zapytanie. W ramach zadania należy wykonać:

 1. Dostawę stempli drewnianych przenośnych (dla dalszego wykorzystania przez Inwestora)
 2. Montaż w miejsce drewnianego słupa podporowego, stalowego dźwigara który ma się oprzeć na istniejących filarach ceglanych, po uprzednim wykonaniu gniazd z poduszkami betonowymi (wraz z wykonaniem właściwych tymczasowych podparć, zawieszeń, zabezpieczeń itp)
 3. Uzupełnienie bruzd w filarach ceglanych (bruzdy wykonano dla montażu brusów drewnianych, jako ścian oporowych dla zboża)
 4. Przemurowanie spękanych głowic filarów ceglanych

Zakres koniecznych prac do wykonania w ramach usługi wskazują:

 1. załączony przedmiar robót: plik do systemu kosztorysowego – Załącznik nr 2_Przedmiar.ath
 2. opis prac do wykonania: plik Załącznik nr 3_Opis_prac.pdf

Pliki zostały spakowane w archiwizatorze jako ZIP i załączone do ogłoszenia na stronie internetowej spółki:

https://www.ohz-glogowek.pl/category/przetarg/

Składający zapytanie oczekuje na złożenie oferty na realizację zadania opisanego niniejszym zapytaniem, do dnia 16.10.2020 r. do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do sekretariatu Składającego Zapytanie  w siedzibie pod adresem: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o. w Głogówku, ul. Fabryczna 2b, 48-250 Głogówek.

Oferta winna zawierać:

– ofertę złożoną na formularzu (wg Załącznika nr 1_ Formularz oferty.doc)

– aktualny wypis z CEDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego

– kosztorys ofertowy sporządzony w formie szczegółowej oraz ze wskazaniem cen jednostkowych i całościowych wraz z narzutami

Szczegółowych informacji udziela:

– Witold Isalski tel. 605 360 908

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena netto za wykonanie zamówienia

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie;

 1. Termin rozpoczęcia realizacji prac – 20.10.2020
 2. Termin wykonania prac – 15.11.2020
 3. Płatność jednorazowa – po zakończeniu zadania
 4. Termin płatności – 30 dni po złożeniu faktury za wykonanie usługi
 5. Faktura wystawiona w terminie 7 dni od końcowego odbioru realizacji zadania objętego zapytaniem

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami.
 2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych